English Version


The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is committed to provide excellent services and build strong partnership with its various stakeholders while adhering to applicable legal requirements and established professional and ethical standards with utmost integrity thereby ensuring long-term sustainability of the country’s fisheries and aquatic resources within ecological limits.

To achieve these, BFAR commits to continuously review and improve quality management system to ensure an efficient delivery of services, taking into consideration transparency, accountability, employees’ welfare and gender equality and equity towards the attainment of food security,
inclusive growth, global competitiveness and climate change adaptation.

Filipino Version

Ang Kawanihan ng Pangisdaan at Yamang-tubig (Kawanihan) ay nangangakong magbibigay ng pinakamahusay na uri ng paglilingkod at magtatatag ng matibay na pakikipagbalikatan sa kanyang iba’t-ibang kliyente, umaayon sa lahat ng naaangkop na kinakailangang legal at matatag na propesyonal at pamantayang etikal na may kaakibat na lubos na integridad, nang sa ganun ay matiyak ang pangmatagalang pananatili ng katubigan sa buong bansana nakapaloob sa itinakdang limitasyong ekolohikal.

Upang makamit ang mga naturang layunin, ang Kawanihan ay patuloy na magsasagawa ng pagsusuri at patataasin ang antas ng kalidad ng kanyang sistemang pamamahala upang matiyak ang mahusay na pagbibigay serbisyo, habang isinasaalang-alang ang pagiging bukas at tapat sapaglilingkod, pananagutan, kapakanan, at pagkakapantay-pantay ng lahat ng kawani upang makamit ang seguridad sa pagkain, inklusibong paglago, kakayahang makipag-kompetensya sa pandaigdigang kalakalan at pakikibagay sa pagbabago ng klima.

(SIGNED)
EDUARDO B. GONGONA
Director